Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Текущ ремонт на улици и пътища, находящи се на територията на Община Пловдив“

Договор и приложения, Информация за освобождаване на гаранция

Дата: 2016-06-22 10:58:00

Описание:

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

На основание влязло в сила Решение №16РОП9-2/26.05.2016 г. за избор на изпълнител и чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП, с насочено Уведомление за освобождаване на гаранция Z11754/09.06.2016 г. до директор дирекция „Счетоводство” са освободени гаранциите за участие в процедурата на следните участници: „Щрабаг” ЕАД, ЕИК 130463628; „Драгиев и Ко” ООД, ЕИК 040240284; „Пътища Пловдив” АД, ЕИК 115004094; „ПСТ Груп” ЕАД, ЕИК 831928535; „Запрянови 03”ООД, ЕИК 115816551.

На класираните на първо и второ място участници гаранцията за участие е освободена на основание чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП и сключен Договор №ДГ557/16.06.2016 г. за изпълнение на обществената поръчка, с насочено Уведомление за освобождаване на гаранция Z11797/17.06.2016 г. до директор дирекция „Счетоводство” на следните участници : „Еко-Хидро 90” ООД, ЕИК 112580619; „Пътинженеринг” ЕООД, ЕИК 115015062.


Забележка: Участникът, с който се сключва договор за възлагане на обществената поръчка, в плик №2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката е приложил Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП.Документи
23142016221106_Договор-изведен-Текущ ремонт.pdf
24292016221106_Декл. по чл.33 ЗОП-Пътинж..pdf
26412016221106_Ценово. предл.-Текущ ремонт.pdf

<-- Обратно към поръчката