Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Променени документи по чл. 100, ал. 1 от ЗОП

Дата: 2017-07-15 10:18:00

Описание:

І. На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП се извършват промени в документацията за обществената поръчка, и по-конкретно:

1. Променени са техническите характеристики на артикули "Бележник" и "Тениска", част от номенклатурата по обособена позиция № 2. В резултат от промените се изменят следните документи:

Част І, Раздел ІV, т.3.2 - Методика за оценка на офертите по обособена позиция № 2;

Част ІІІ, Приложение №1.2 - Технически спецификации за обособена позиция № 2;

Част ІІІ, Приложение №3.2 - Ценово предложоение за обособена позиция № 2;

2. Променена е страницата "Съдържанието на документацията", тъй като има несъответствия на посочените документи и раздели, и тези, които се съдържат реално в документацията за обществената поръчка.  

ІІ. Във връзка с чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП, поради факта, че извършените промени налагат промяна в офертите за участие, се удлжават първоначално обявените срокове за подаване и съответно отваряне на офертите, и по-конкретно:

1. Крайният срок за подаване на оферти е удължен до 17.08.2017г. - 17:15 часа;

2. Публичното отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата ще се проведе на дата 18.08.2017г. - 11:00 часа.

Към настоящия момент решението и обявлението, с които се извършват промените не са публикувани в РОП, а само в ОВ на ЕС.

Линк към Обявление за изменения или за допълнителна информация, публикувано в ОВ на ЕС:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275152-2017:TEXT:BG:HTML 

 


Документи
15532017151107_Sadarjanie-korigirano.pdf
16042017151107_01-USLOVIA-UKAZANIA-korigirana-metodika-OP2.pdf
16122017151107_001-SPECIFIKACII-OP2-korigirani.pdf
16232017151107_002-CENOVO-OP2-korigirano.docx

<-- Обратно към поръчката