Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2018-07-06 15:08:00

Описание:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявявам, че следващото заседание на Комисията, назначена със Заповед №18РОП40(3)/22.05.2018 г. на Зам.-Кмет „Култура и туризъм“ при община Пловдив във връзка с провеждане на обществена поръчка - откритата процедура  по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строителство за обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, открита с Решение №18РОП40/13.04.2018г. на Зам.-Кмет „Култура и туризъм“ при община Пловдив, ще се проведе на 11.07.2018 г. (сряда) от 10:00 часа, в Зала №36 на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1. На това свое заседание, Комисията ще обяви резултатите от оценяването на офертите по показатели „Качествени и екологични аспекти на техническото предложение“ и „Срок за изпълнение“ и ще пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите до този етап от процедурата участници .

            Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.


Документи
16342018061507_Съобщение за отваряне на ценови предложения0461.pdf

<-- Обратно към поръчката