Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) по следните обособени позиции:

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-03-21 13:04:00
№ 20180228aWjs6080825

Описание:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на сграда с идентификатор 56784.518.457.4 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457, образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – град Пловдив с административен адрес: ул. „Димитър Цончев” № 11 за разкриване на три центъра, предоставящи услуги в общността и семейната среда: (1) Център за обществена подкрепа (ЦОП), (2) Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и (3) Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.“

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на сгради с идентификатор 56784.524.304.1 (сграда 1) и 56784.524.304.2 (сграда 2) по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ II - детска градина, кв. 15 по плана на кв. „Университетски” – град Пловдив с административен адрес: ул. „Стоян Михайловски” № 13 за разкриване на следните резидентни услуги: Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места в сграда 1 и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в сграда 2“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“


Документи
06152018211303_Решение за откриване на процедура.PDF
06322018211303_Обявление за поръчка.PDF
07012018211303_Технически спецификации Поз. 1-2_rev_7.pdf
07362018211303_kriterii za vazlagane.pdf
09232018211303_Technichesko predlojenie.docx
09372018211303_ESPD-BG1.doc
09482018211303_Декларация оглед.doc
20452018211303_Cenovo predlojenie.docx
55112018211303_24232018291601_Приложения към техническите спецификации.zip
06332018211403_3.1.pup-41-5.pdf
06442018211403_3.2.sgkk-41-5.pdf
31062018221003_espd-request.xml
07282018291403_proekt-d-r.pdf
10082018041604_dokumentaciq_njenering_2 obosobeni pozicii _ 2.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-04-12 18:40:00
Отговор на въпрос 2018-04-13 19:35:00
Отговор на въпрос 2018-04-13 20:00:00
Протокол от работата на комисията 2018-05-03 16:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2018-06-07 16:15:00
Решение за избор на изпълнител 2018-06-18 13:45:00
Протоколи от работата на комисията 2018-06-18 13:45:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-06-18 16:15:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-20 15:05:00
Договори за обществена поръчка 2018-08-20 15:05:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1 2020-10-02 17:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2 2020-10-02 17:10:00

<-- Обратно към поръчки