Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Строителен надзор на СМР и оценка на съответствието за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и за изграждане на съпътстваща инфраструктура

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-07-06 14:05:00
№ 20180702phNY6731082

Описание:

проект

BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с бенефициент община Пловдив, регистрирано проектно предложение в ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.005-0007 по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, одобрен от Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“


ПубликацияДата
документация 2018-07-06 14:05:00
е-ЕЕДОП 2018-07-06 14:05:00
Решение за определяне на изпълнител и документи от работата на комисията 2018-08-17 09:03:00
обявление за възложена поръчка 2018-09-21 17:20:00
Договор № 18ДГ851 От дата: 2018-09-17 2018-10-17 12:00:00

<-- Обратно към поръчки