Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-08-16 17:30:00
№ 20180815hjdP6961472

Описание:

по проект

BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с бенефициент община Пловдив, регистрирано проектно предложение в ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.005-0007 по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, одобрен от Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“


ПубликацияДата
документация 2018-08-16 17:35:00
ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ 2018-08-16 17:35:00
е-ЕЕДОП 2018-08-16 17:35:00
Протокол 1 от работата на комисията 2018-09-21 11:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-10-30 17:20:00
Решение за избор на изпълнител 2018-11-19 17:20:00
Протоколи от работата на комисията 2018-11-19 17:20:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-11-20 17:20:00
Прекратяване 2019-01-18 14:45:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-01-18 16:45:00
обявление за възложена поръчка 2019-02-05 15:45:00

<-- Обратно към поръчки