Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив" по проект "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-10-11 10:49:01
№ 20181002YrSk7113081

Описание:

Обществената поръчка е по проект BG05M9OP001-2.008-0001 "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив" по ОПРЧР  2014-2020, Приоритетна ос №2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.


ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за поръчка 2018-10-11 10:51:00
Документация за участие и образци 2018-10-11 10:52:00
Разяснение 2018-10-30 10:43:00
Разяснение 2 2018-10-31 09:50:00
Разяснение 3 2018-11-06 10:08:00
Протокол 1 2018-11-20 16:49:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-11-27 14:42:00
Протокол №2, Доклад и Решение за определяне на изпълнител 2018-12-04 15:07:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43 ал. 4 от ЗОП 2018-12-06 11:20:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-18 18:00:00
Договор 2019-01-18 18:05:00
Обявление за изменение на договор 2019-11-11 11:15:00
Допълнително споразумение 19ДГ1-1 от 09.10.19 2019-11-11 11:20:00

<-- Обратно към поръчки