Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Инженеринг за изграждане на ЦГЛФД и ЦГВХНС по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 в гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов” № 33

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-04-15 18:05:00
№ 20190412AzHy8165164

Описание:

Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (ЦГЛФД) и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) в УПИ VIII от кв. 498 по плана на „Първа градска част” – гр. Пловдив, предназначен за имот с идентификатор 56784.520.889 по кадастралната карта на гр. Пловдив”, с административен адрес: ул. „Стойчо Мушанов” № 33 по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020).


Документи
04102019152004_Решение за откриване на поцедура.PDF
04152019152004_Обявление за поръчка.PDF
04242019152004_Документация.PDF
04302019152004_Методика за оценка на офертите.pdf
04402019152004_tech-specs-old-people-annexes.pdf
04462019152004_tech-specs-old-people.pdf
05012019152004_tech-specs-furniture-old-people.pdf
05312019152004_ценово предложение.docx
05352019152004_ESPD-BG1.doc
05382019152004_espd-request.zip
51012019161004_Техническо предложение.docx
51082019161004_Проект на договор.pdf

ПубликацияДата
Протокол №1 2019-07-05 14:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-11-22 16:01:00
Протоколи от работата на комисията 2019-12-06 14:11:00
Решение за избор на изпълнител 2019-12-06 14:13:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-12-06 17:13:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-02 14:35:00
Договор за обществена поръчка 2020-03-02 14:35:00

<-- Обратно към поръчки