Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка и монтаж на мебели и оборудване за ЦГЛФД и ЦГВХНС по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 в гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов” № 33 по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-05-03 13:42:00
№ 20190422WDur8215906

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на мебели и оборудване за ЦГЛФД и ЦГВХНС по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 в гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов” № 33 по обособени позиции

Обособена позиция № 1: Модулни мебели и друга мебелировка за домакинството

 

Обособена позиция № 2: Кухненски и други електроуреди за домакинството

 

Доставка и монтаж на мебели и оборудване за Център за грижа за лица с различни форми на деменция (ЦГЛФД) и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС), които ще бъдат изградени в УПИ VIII от кв. 498 по плана на „Първа градска част” – гр. Пловдив, предназначен за имот с идентификатор 56784.520.889 по кадастралната карта на гр. Пловдив”, с административен адрес: ул. „Стойчо Мушанов” № 33 по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020).


Документи
44222019031305_Решение за откриване на процедура.PDF
44262019031305_Обявление за поръчка.PDF
44322019031305_Документация.pdf
44362019031305_Договор-проект.pdf
44502019031305_tech-specs-old-people.pdf
44552019031305_tech-specs-furniture-old-people-rev.pdf
45002019031305_Техничексо предложение.docx
45062019031305_Ценово предложение за ОП1.docx
45112019031305_Ценово предложение за ОП2.docx
45152019031305_ESPD-BG1.doc
45202019031305_espd-request.zip

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-07-11 13:34:00
Протоколи и доклад от работата на комисията 2019-08-23 15:19:00
Решение за избор на изпълнител 2019-08-23 15:22:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-08-26 17:09:00
Обявление за възложена поръчка 2019-11-25 10:35:00
Договор № 19ДГ-1038/25.10.2019г. 2019-11-25 10:38:00
Договор № 19ДГ-1026/21.10.2019г. 2019-11-25 10:40:00

<-- Обратно към поръчки