Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг"

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2019-08-12 15:35:00
№ 20190812PfqA8646083

Описание:

„ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ –ЕТАП 1“

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг.

Обществената поръчка се финансира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, №BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“, Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовка на горецитираната обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг с цел изчисляване на прогнозна стойност на поръчката,  Ви каним да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на поръчката като представите индикативна оферта при условията на предоставената техническа спецификация- приложение и с оглед изложеното:

Описание на обекта:

ПСОВ Пловдив е съществуваща. Отпадъчните води, събрани от канализационната система на южната част на гр. Пловдив, се довеждат по гравитачен път с един главен колектор до ПСОВ Пловдив. От 2008 г. насам допълнително количество отпадъчни води постъпва от северната част на Пловдив през напорни тръбопроводи и помпена станция. ПСОВ Пловдив се намира на 6 км източно от центъра на Пловдив до квартал Тракия. Има около 700 м разстояние между крайните жилищни сгради и ПСОВ. Площадката е с площ от около 22 ха. Подробно описание на обекта е направено в техническата спецификация.

Прогнозен срок за изпълнение на обекта:

·         Общ срок за изпълнение на инженеринга – 730 (седемстотин и тридесет календарни дни)

·         Срок за изготвяне, съгласуване и одобряване на технически проект, вкл. получаване на влязло в сила разрешение за строеж – 183 (сто осемдесет и три) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя/ЗИП.

·         Срок за изработване и предаване на Възложителя на работен проект – от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя/ЗИП.

·         Срок за изпълнение строително–монтажните работи, за доставка на оборудване и съоръжения за ПСОВ, и за упражняване на авторски надзор, вкл. съставяне и подписване на Акт Обр. 15 – 547 (петстотин четиридесет и седем) календарни дни.

Прогнозна стойност за изпълнение на СМР и доставки на обекта - 58 845 129 лв. без ДДС.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите предложения на електронен адрес: b_krustev@plovdiv.bg или на адрес: деловодство на Община Пловдив, гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 на вниманието на инж. Борислав Кръстев – Ръководител на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“.Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на обществената поръчка.

Пазарното проучване се провежда до 17:15 часа на 16.08.2019 г. включително.

Приложения:

Образец на индикативна оферта

Техническа спецификация

 

С уважение,

Инж. Борислав Кръстев /п/

Ръководител на проект  


Документи
33092019121508_Tehnicheska specifikacia.pdf
33432019121508_Indikativna oferta.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки