Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-12-16 15:30:01
№ 20191210Bogz9002058

Описание:
  • "Инженеринг (проектиране – изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места (ЦНСТ) и Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места (Преходно жилище) в поземлен имот с идентификатор 56784.540.150 по кадастралната карта на град Пловдив, за който е предназначен УПИ II-540.150, обществено обслужване от кв. 15 по плана на ЖР Тракия, град Пловдив с лице на ул. „Лудогорие” и ул. „Княз Борис I” по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР)”

Документи
30592019161512_Решение за откриване на процедура.PDF
31112019161512_Обявление за поръчка.PDF

ПубликацияДата
Документация за обществена поръчка 2019-12-17 11:05:00
Технически спецификации 2019-12-17 11:10:00
Проект на договор за обществена поръчка 2019-12-17 11:10:00
Изходни данни 2019-12-17 11:10:00
Образец - Техническо предложение 2019-12-17 11:10:00
Образец - Ценово предложение 2019-12-17 11:10:00
ЕЕДОП 2019-12-17 11:10:00
ESPD - REQUEST.XML 2019-12-17 11:05:00
Решение за избор на изпълнител 2020-02-12 15:25:00
Протокол и доклад от работата на комисията 2020-02-12 15:25:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2020-02-13 14:05:00
Договор за обществена поръчка 2020-03-30 14:25:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-30 14:25:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2020-10-14 16:50:00

<-- Обратно към поръчки