Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на стратегически документи на Община Пловдив за програмен период 2021 – 2027 г.“

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2020-07-22 13:26:32
№ 20200722ZOiR9282591

Описание:

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно: Провеждане на пазарно проучване по реда на чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегически документи на Община Пловдив за програмен период 2021 – 2027 г.“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Община Пловдив планира да възложи обществена поръчка с предмет: „Разработване на стратегически документи на Община Пловдив за програмен период 2021 – 2027 г.“

В обхвата на поръчката ще бъдат включени 2 дейности:

Дейност 1: Разработване на План за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г.;
Дейност 2: Подготовка на техническа документация за приоритетни проекти за развитието на Община Пловдив.

Пълното описание на техническите характеристики на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в техническите спецификации на поръчката - Приложение №1 към настоящата покана.
Във връзка с изложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, Община Пловдив провежда пазарно проучване относно подготовката за възлагане на обществената поръчка и най-вече за определяне на прогнозната й стойност, като Ви каним да подадете оферта с индикативни стойности за изпълнение на дейностите, предмет на същата.
Индикативните ценови предложения следва да съдържат: прогнозна стойност без включен ДДС.
Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящото пазарно проучване стойности са с индикативен характер и не са обвързващи - в случай на последващо участие при откриване на обществена поръчка по реда на ЗОП, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.
Настоящата покана и всички нейни приложения са публикувани на профила на купувача на Община Пловдив на адрес: 

Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок до 17:15 на дата 31.07.2020 г. (петък) от датата на публикуване на поканата .
Индикативните оферти  за участие в пазарното проучване, следва да се депозират по електронен път на електронна поща zop@plovdiv.bg.  
 
В полето „относно” на електронното писмо се посочва: „Оферта за участие в ПП“ и името на участника. Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Приложеното към електронното писмо Ценово предложение се попълва.
 
Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарното проучване  се извършва с цел осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка и получаване на обективна, точна и актуална информация от Възложителя.
 
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Приложение № 2 – Предложение за прогнозна стойност
 
Лица за контакти:
Ивелина Михалкова – юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ , тел.: 032/656-780.
 
С уважение,
 
ТОДОР ТОДОРОВ
Директор на дирекция „Обществени поръчки“
Община Пловдив
 

Документи
49272020221307_Приложение 1. Техническа спецификация PIRО_ПЛОВДИВ.docx
49342020221307_Приложение 2. Предложение за прогнозна стойност Пловдив.docx
49342020221307_Покана0176.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки