Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА „МАРИЦА“ ОТ ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ И ПРЕМАХВАНЕ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА (ИЗКОРЕНЯВАНЕТО Й) В ЗАСТРОИТЕЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР.ПЛОВДИВ

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2021-10-04 17:19:54
№ 20211004GJNe9389328

Описание:

ДО:

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Относно: Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за поръчка с предмет: „Изготвяне на технически Инвестиционен проект за почистване на речното корито на река „Марица“ от дървесна и храстова растителност и премахване на кореновата система (изкореняването й) в застроителен и регулационен план на гр.Пловдив в участъка: от ЖП моста в западния край, до масивния бент (яз) в източния край на града, с цел осигуряване на проводимост при високи води от валежи и снеготопене, и недопускане на заливане“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти - във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2 от ЗОП, за поръчка с обект – „услуга“ и  предмет: „Изготвяне на технически Инвестиционен проект за почистване на речното корито на река „Марица“ от дървесна и храстова растителност и премахване на кореновата система (изкореняването й) в застроителен и регулационен план на гр.Пловдив в участъка: от ЖП моста в западния край, до масивния бент (яз) в източния край на града, с цел осигуряване на проводимост при високи води от валежи и снеготопене, и недопускане на заливане“.  

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе-цитираната поръчка, като ни представите Ваша индикативна ценова оферта за услугата, описана по-горе.

Индикативната Ви ценова оферта трябва да бъде съобразена с изискванията, насоките и спецификациите, заложени в техническото задание, утвърдено от Кмета на Община Пловдив и приложено Ви към настоящата покана.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 29.11.2021 г. 17:15 часа на следния електронен адрес:

zop@plovdiv.bg

или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Директор на дирекция „Обществени поръчки“.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство.

Приложения:

1.Техническо задание;

2.Индикативен ценови образец.


Документи
21192021041710_Техническо задание.pdf
22532021041710_Индикативен ценови образец.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки