Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Възлагане на обследване на хидравличната проводимост на речното корито на р.Марица в териториите, попадащи в регулационните граници на гр.Пловдив, в участъка от ЖП моста в западния край, до масивния бент (яз) в източния край на града, изготвяне на техниче

Тип поръчка: ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ по чл. 21 от ЗОП

Дата: 2022-02-02 13:04:15
№ 20220202PeMo9448312

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви отправям Покана за представяне на индикативни оферти - във връзка с провеждане на пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал.2 от ЗОП, за поръчка с обект – „услуга“ и  предмет: „Възлагане на обследване на хидравличната проводимост на речното корито на р.Марица в териториите, попадащи в регулационните граници на гр.Пловдив, в участъка от ЖП моста в западния край, до масивния бент (яз) в източния край на града, изготвяне на технически инвестиционен проект, обхващащ дейности, препоръчани в извършеното обследване и изискуемите документи по приложимите процедури по гл. VI от Закона за опазване на околната среда и Закона за водите, за осигуряване на проводимост при високи води“.  

Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив, Ви кани да вземете участие в настоящото пазарно проучване по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на горе-цитираната поръчка, като ни представите Ваша индикативна ценова оферта за услугата, описана по-горе.

Индикативната Ви ценова оферта трябва да бъде съобразена с изискванията, насоките и спецификациите, заложени в техническото задание, утвърдено от Кмета на Община Пловдив и приложено Ви към настоящата покана.

Желаещите да се включат в пазарното проучване, могат да изпращат своите индикативни ценови предложения до дата 16.02.2022 г. 17:15 часа на следния електронен адрес:

zop@plovdiv.bg

или на хартия на следния пощенски адрес: деловодство на община Пловдив, гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 на вниманието на Директор на дирекция „Обществени поръчки“.

Получените предложения няма да бъдат разкривани и публикувани в публичното пространство.

Приложения:

1.Техническо задание;

2.Индикативен ценови образец.


Документи
06192022021302_Техническо задание.pdf
16242022021302_Индикативен ценови образец 02022022.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки