Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив”

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата: 2017-03-20 16:10:00

Описание:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и във връзка с решенията, обективирани в изготвените до настоящия момент протоколи, обявявам, че следващото заседание на Комисията, назначена със Заповед №17РОП400/24.02.2017г. на Кмет на Община Пловдив във връзка с провеждане на обществена поръчка - откритата процедура  по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив”, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014, открита с Решение № 17РОП3 / 16.01.2017г. на Възложителя, ще се проведе на 23.03.2017г. (четвъртък) от 13:30 часа, в сградата на Община Пловдив, находяща се на площад „Стефан Стамболов” № 1 в град Пловдив, етаж № 3, Зала № 36.

На това свое заседание, Комисията ще пристъпи към отваряне на ценовите предложение на допуснатите до този етап от процедурата участници.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

 

Георги Стоилов /П/

Председател  на Комисията, назначена със Заповед №17РОП400/24.02.2017г. 


<-- Обратно към поръчката