Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на хранителни продукти за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по две обособени позиции

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ФРУТ КОРЕКТ“ ООД

Дата: 2017-09-05 16:54:00

Описание:

ДО

„ФРУТ КОРЕКТ“ ООД

БУЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ № 178

ГР. ПЛОВДИВ

e-mail: r_kutsev@fruit-correct.com

тел. 0887699750

Относно: Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“,по 2 обособени позиции, открита с Решение № 17РОП56/05.07.2017 г. на Георги Петров Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ в община Пловдив и възложител съгласно Заповед за упълномощаване № 16ОА1356/07.06.2016 г. на Кмета на община Пловдив, уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2017-0063.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН КУЦЕВ,

На дата 05.09.2017 г., при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от ЗОП, на посочения от Вас адрес на електронна поща – r_kutsev@fruit-correct.com, със съобщение, подписано с електронен подпис, Ви беше изпратено Решение № 17РОП56(10)/04.09.2017 г. за определяне на изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, по 2 обособени позиции, открита от възложителя с Решение № 17РОП56/05.07.2017 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2017-0063.

Във връзка с непредставено от Вас в указания срок – до 16:30 часа на 05.09.2017 г., потвърждение за получаване на решението, на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение № 17РОП56(10)/04.09.2017 г. за определяне на изпълнители на двете обособени позиции на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“, открита от възложителя с Решение № 17РОП56/05.07.2017 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00267-2017-0063, се счита за надлежно връчено на „ФРУТ КОРЕКТ“ ООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 05.09.2017 г.

На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 ППЗОП, Решение №17РОП56(10)/04.09.2017 г. е публикувано в профила на купувача в законоустановения срок, към електронната преписка на поръчката: 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170629istZ5069351

 


Документи
11122017051709_Съобщение „ФРУТ КОРЕКТ“ ООД.pdf

<-- Обратно към поръчката