Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2018-12-11 16:29:00

Описание:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

            На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявявам, че следващото заседание на Комисията, назначена със Заповед №18РОП59-2/25.07.2018 г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив във връзка с провеждане на обществена поръчка - откритата процедура  по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС“, открита с Решение №18РОП59/18.06.2018г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, ще се проведе на 14.12.2018 г. (петък) от 10:00 часа, в Зала №36 на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1. На това свое заседание, Комисията ще обяви резултатите от техническата оценка на офертите и ще пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите до този етап от процедурата участници .

            Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

           

 

 

 

НАТАЛИЯ ВИДОЛОВА /П/

Председател  на Комисията, назначена със Заповед №18РОП59-2/25.07.2018 г.

 

 

 

 

                                    


Документи
31362018111612_Съобщение цени0533.pdf

<-- Обратно към поръчката