Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация)“ по три обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-08-03 12:45:00
№ 20180730EDHu6868976

Описание:

Обособена позиция №1 „Организиране на пресконференции и церемонии“

Обособена позиция №2 „Изработване на билборд, обяснителна табела и информационни стикери“

Обособена позиция №3 „Изработка на постери и брошури,  предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

по Проект 

BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с бенефициент община Пловдив, регистрирано проектно предложение в ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.005-0007 по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, одобрен от Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“


Документи
55432018031208_документация.rar

ПубликацияДата
е-ЕЕДОП 2018-08-03 12:45:00
разяснение 2018-08-10 12:20:00
Отговор на въпрос 2018-08-27 09:54:00
Отговор на въпрос 2018-08-30 14:37:00
Протокол 1 от работата на комисията 2018-09-12 17:25:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-09-28 12:15:00
Решение за избор на изпълнител 2018-10-29 17:15:00
Протоколи от работата на комисията 2018-10-29 17:20:00
доклад от работата на комисията 2018-10-29 17:20:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-10-30 17:20:00
решение 18РОП75-10 2018-10-31 11:15:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-11-01 15:25:00
Решение за избор на изпълнител 18РОП75-12 2018-11-21 12:30:00
Протокол от работата на комисията 2018-11-21 12:30:00
доклад от работата на комисията 2018-11-21 12:40:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2018-11-22 12:20:00
обявление за приключил договор 2019-06-28 18:30:00
Договор № 18ДГ1060 От дата: 2018-12-20 2019-01-10 18:00:00
Договор № 18ДГ1062 От дата: 2018-12-20 2019-01-10 18:05:00
Договор № 19ДГ22 От дата: 2019-01-08 2019-01-10 18:10:00

<-- Обратно към поръчки