Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ- гр Пловдив" по четири обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-11-02 13:19:59
№ 20181026WZmx7236218

Описание:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЦЛУТМУ- ГР.ПЛОВДИВ“ по четири обособени позиции

Обособена позиция №1- "Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив" (ОП1)

Обособена позиция №2- "Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив" (ОП2)

Обособена позиция №3- "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на ДЦЛУТМУ гр. Пловдив" (ОП3)

Обособена позиция №4-"Доставка на кухненска посуда и постелъчен инвентар" (ОП4)

По проект № BG05М9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  ОП РЧР 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ПубликацияДата
Решение за откриване и обявление за поръчка 2018-11-02 13:29:00
Документация, образци и приложения 2018-11-03 17:04:00
СЪОБЩЕНИЕ 2018-12-04 09:13:00
Протокол 1 2019-01-09 10:16:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-01-18 13:28:00
Протоколи и доклад на комисията 2019-03-14 14:50:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-03-14 14:50:00
Съобщение връчване Ел Би Експерт 2019-03-15 17:15:00
Съобщение връчване Над Дизайн 2019-03-15 17:15:00
Съобщение връчване Смарт Бизнес Къмпани 2019-03-15 17:15:00
Договори 2019-06-24 13:20:00
Съобщение връчване Перун ККБ 2019-03-15 17:15:00
Обявление за приключен договор ОП № 1 2020-06-03 17:10:00
Обявление за приключен договор ОП № 4 2020-06-04 12:00:00
Обявление за приключен договор ОП № 2 2020-06-04 13:05:00

<-- Обратно към поръчки