Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ- гр Пловдив" по четири обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 2018-12-04 09:13:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ 

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че публичното заседание, на което ще бъдат отворени офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦЛУТМУ- гр. Пловдив" по четири обособени позиции, по Проект BG05M9OP001-2.008-0001 "Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“, открита с Решение №18РОП102/30.10.2018г. ще се проведе на първоначално обявеното място, дата и час, а именно: административната сграда на Община Пловдив- гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1 на 06.12.2018г. (четвъртък) в 10:00 часа, с уточнението, че залата, в която ще се проведе е зала №36 на третия етаж.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.2 от ППЗОП.


<-- Обратно към поръчката