Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-01-30 16:50:00
№ 20190130WTyz7672934

Описание:

по проект

BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ с бенефициент община Пловдив, регистрирано проектно предложение в ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.005-0007 по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, одобрен от Управляващия орган по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“


ПубликацияДата
документация 2019-01-30 16:50:00
е-ЕЕДОП 2019-01-30 16:50:00
протокол 1 от работата на комисията 2019-03-05 17:25:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-04-03 09:59:00
решение за избор на изпълнител 2019-04-12 18:00:00
протоколи от работата на комисията 2019-04-12 18:00:00
съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-04-12 18:20:00
обявление за възложена поръчка 2019-05-20 18:30:00
Обявление за прикл'чил договор 2020-05-04 18:00:00
Договор № 19ДГ545 От дата: 2019-05-20 2019-05-20 18:35:00

<-- Обратно към поръчки