Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Съобщение за отваряне не ценовите оферти

Дата: 2015-04-22 10:29:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Отваряне на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на многофункционален спортен комплекс към Център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив”, открита с Решение №15РОП9/30.01.2015г. на кмета на община Пловдив.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в цитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 27.04.2015г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Представяме Ви резултатите от техническата оценка на офертите на допуснатите участници, както следва:

По показател „Срок за изпълнение” (С):

1. "МСПОРТ ПРО” ЕООД

Най-кратък предложен срок за изпълнение min)

89

Срок за изпълнение предложен от участника n)

89

Точки по показател С (С = (Сmin/Cn)*100)

100

По показател „Техническо предложение” (Т):

1. "МСПОРТ ПРО” ЕООД

Точки по подпоказател Т1 (средноаритметична стойност от сбора на оценките, поставени от членовете на комисията)

70

Точки по подпоказател Т2 (средноаритметична стойност от сбора на оценките, поставени от членовете на комисията)

24

Точки по показател Т (Т = Т1 + Т2)

94

С уважение,

АДЕЛИНА ХАСОВА

Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив,

Член на Комисията, назначена със Заповед №15ОА617/17.03.2015г.

Дата: 22.04.2015г.


Документи
36282015221004_ceni-22.04.15.pdf

<-- Обратно към поръчката