Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ - ИНЖЕНЕРИНГ

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2019-06-07 14:45:00

Описание:

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявявам, че следващото заседание на Комисията, назначена със Заповед №18РОП17-48/08.08.2018г. на инж. Борислав Кръстев – Възложител във връзка с провеждане на обществена поръчка - откритата процедура  по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг” открита с Решение №18РОП17 от 06.03.2018 г., ще се проведе на 12.06.2019 г. (сряда) от 09:00 часа, в Зала №36 на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1. На това свое заседание, Комисията ще обяви резултатите от оценяването на офертите по показател ОТ - Оценка на техническото предложение на участника и ще пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите до този етап от процедурата участници.

            Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

           

 

 

 

ИНЖ. ГАЛИНА ИВАНОВА 

Председател  на Комисията,

назначена със Заповед №18РОП17-48/08.08.2018г.  

 


Документи
51442019071406_Съобщение за отваряне на ценови предложения0743-edited.pdf

<-- Обратно към поръчката