Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“...

Отговор на въпрос

Дата: 2020-02-14 17:00:00

Описание:

Към изх.№19РОП94 (14)

14.02.2020 год.

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“

 ДО:

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Към Възложителя са отправени запитвания по документацията за поръчката, поради което, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП се правят следните разяснения - 

Въпрос:

             „В приложения макет на количествената сметка е посочено: „Демонтажни работи“ за позиция „12“ е записано:

        12

Демонтаж на подови настилки- мозайка

     м3

  700.00

 

            Въпрос 1:  Посочената дименсия е „м3“. Моля, Възложителят да уточни, дали в случая не става въпрос за техническа грешка и правилната дименсия е „м2“?

 

 

Отговор: Коректната мерна единица е м2      

 

 

С уважение, (п)

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“

Упълномощено по чл.7, ал.1 от ЗОП лице

Съгласно Заповед №20ОА-71/14.01.2020 год., на Кмета на Община Пловдив                                                                                                                           


<-- Обратно към поръчката