Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-27 15:35:49
№ 20150225UICJ962346

Описание:

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура на обект: Паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ I 21 - общ. Зеленина, кв. 12 по плана на кв. "Гладно поле”. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Пловдив във връзка с разпоредбите на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Възложителят разполага с разработени и одобрени инвестиционни проекти във фаза работен проект за всички необходими проектни части, които са приложени към документацията за участие. От главния архитект на Община Пловдив има издадено разрешение за строеж №39/10.02.2009г., допълнено със Заповед №27/25.03.2013г. 


Документи
40362015271502_DOCUMENTACIA-1-4.pdf
41142015271502_DOC-5-INVESTICIONNI-PROEKTI.rar
41432015271502_PRILOJENIA-OBRAZCI-DOCX-XLSX.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2015-03-16 09:10:00
Разяснения 2015-03-20 14:38:00
Протокол от работата на комисията 2015-05-28 16:15:00
Съобщение за отваряне не ценовите оферти 2015-06-05 11:21:00
Решение за избор на изпълнител 2015-06-17 16:30:00
Протоколи от работата на комисията 2015-06-17 16:35:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2016-01-08 16:10:00
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 2016-01-15 08:55:00
Договор № №15ДГ759 От дата: 2015-08-14 2015-09-07 09:05:00
Плащане по договор №: №15ДГ759 От дата: 2015-08-14 2015-11-17 09:05:00

<-- Обратно към поръчки